Na temelju Zakona o cestama (Narodne novine, broj: 84/11), te objašnjenja Državne geodetske uprave, Središnji ured, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije objavljuje:


J A V N I P O Z I V

I.


Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije započinje s postupkom evidentiranja dijela lokalne ceste broj LC33018 u dužini od 1.100 m. Predmetna nekretnina se nalazi na k.č. br. 2578 i 2580 k.o. Katoličko Selište, k.č.br. 1188 i 1192 k.o. Popovača. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa navedenim česticama o započinjanju i tijeku postupka evidencije.


II.


Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste u vlasništvu RH s pravom upravljanja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije obavit će Davor Jež, dipl.ing.geod., Zajednički geodetski ured, ulica Jorgovana 14, Popovača.


III.


Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta izvršit će ovlašteni predstavnik Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Nevenka Radanović i Davor Jež dipl. ing. geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 15. lipnja 2015. godine u vremenu od 10 do 14 sati, u slučaju vremenskih nepogoda prvi slijedeći radni dan.


IV.


Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste moguće je obaviti 29. i 30. lipnja 2015. godine u vremenu od 9 do12 sati u prostorijama Zajedničkog geodetskog ureda u ul. Jorgovana 14, Popovača. Svi zahtjevi i dodatna objašnjenja mogu se zatražiti usmeno na zapisnik ili pismeno u roku od 8 dana od završetka javnog uvida na adresu: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,ul. Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak.