Od dana 19. veljače 2014. godine dozvoljava se prometovanje L33043 (Petrinaj: D30-D30) i LC33045 (Petrinja: L33043 – D30), jer je došlo do povlačenja vode sa prometnice.

 

Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih ceste (NN 119/07), te sukladno članku 10. Istog Pravilika odlučeno je kao u izreci.