Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini u planu ima gradnju slijedećih cesta:

Red. br.

Naziv ceste

Naziv dionice / objekta

Dužina dionice

Vrsta planiranog zahvata

 1

 Ž3252
 i Ž3124

Rajić – Novska
Novska - Banova Jaruga 

 23,2km

rehabilitacija

 2

 L33073

Most u Janja Lipi

 50 m

sanacija 

 3

 Ž3252

Most u Voćarici

 20 m

sanacija 

 4

 Ž3209

Drenov Bok - Jasenovac

 1,98 km

rekonstrukcija