Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje u Županijskoj upravi za ceste Sisačko moslavačke županije je:

Dubravka Šebek mag.admin.publ.,
viši stručni suradnik za imovinske poslove
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 044/522 885

Zahtjev se podnosi pismeno na propisanom obrascu ili usmeno na zapisnik u vremenu od 08:00 – 15:00 sati.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacija propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 141/22).

Naknada se plaća unaprijed na IBAN Županijske uprave za ceste Sisačko moslavačke županije. U slučaju da korisnik u roku ne uplati traženi iznos smatrati će se da je odustao od zahtjeva.

 


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

 


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv) (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu