Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije brine se o ukupno 1.226,56 km cesta. Od toga je 647,09 km županijskih i 579,56 km lokalnih cesta. Po vrsti kolnika od toga je ukupno 1.009,05 km asfaltirani kolnik i 217,60 km makadam.

 

 

Za redovno održavanje tih cesta zaduženi su temeljem javnog natječaja na četiri godine tvtke:

  • Ceste Sisak d.o.o. - Nadcestarije Sisak, Petrinja, H. Kostajnica, Dvor, Glina i Sunja
  • Ceste Karlovac d.d. - Nadcestarija Topusko
  • PZC BROD d.o.o. Slavonski Brod, Nadcestarija Novska
  • Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o. - Nadcestarija Kutina

Ocjena stanja kolnika

Temeljem pregleda georeferenciranih video zapisa, te na osnovu "Kataloga oštećenja asfaltnih kolnika" i "Uputstva za vizualni pregled kolnika" izdanih od strane Hrvatskih cesta, na 200 metarskim odsječcima vizualno se ocjenjuju pojedinačno sve vrste oštećenja asfaltnih kolnika (neravnost površina kolnika, kolotrazi, oštećenja završnog sloja, mrežaste pukotine, pukotine u tragovima kotača, popravci). Rezultat obrade podataka navedenih vrsta oštećenja je konačna vizualna ocjena stanja kolnika (1-5) za odsječak od 200m i za korisnički definirane odsječke dionica ili cesta ( 1km, 2 km, homogenizirane dionice itd.).